ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิกมีดังต่อไปนี้

6 month membership (silver) IMPACT Sports Club Class Description

This impact member card allows you 10%
discounts at the following restaurants

สมาชิกประเภท 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน (เงิน)
SINGHA CORPORATION