ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิกมีดังต่อไปนี้

12 month membership (gold) 6 month membership (silver)
สมาชิกประเภทรายปี (ทอง) สมาชิกประเภท 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน (เงิน)
IMPACT Sports Club Class Description

This impact member card allows you 10%
discounts at the following restaurants

SINGHA CORPORATION